Referencie

bioelektraren

Predrealizačné polohopisné a výškopisné zameranie, vytýčenie pilótov, vytýčenie výkopov, základových pásov, vytýčenie stien, kontrola zvislosti, vytýčenie kotvenia ocelových konštrukcií, vytýčenie spevnených plôch, porealizačné zameranie skutočného vyhotovenia stavby, vytyčovací protokol, geometrický plán.