Ako prebieha vytýčenie hraníc pozemku?

Vytyčovanie hraníc pozemkov je geodetická činnosť, ktorou sa v teréne vyznačí poloha lomových bodov hranice pozemku alebo inej hranice (podľa vyhlášky ÚGKK č. 461/2009, ktorou sa vykonáva katastrálny zákon).

Hranicu Vášho pozemku vám výtýčime, ak to od Vás požaduje stavebný úrad (napr. pri stavbe oplotenia alebo iných stavieb na hranici pozemku, či v jej blízkosti - teda aby ste nestavali u suseda), ak potrebujete v teréne presne vyznačiť hranicu pozemku (napr. pri predaji, alebo kúpe pozemku), alebo ak potrebujete vyznačiť hranicu pozemku z iných dôvodov.

Vytyčovanie hraníc pozemku môže vykonávať fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má spôsobilosť vykonávať geodetické a kartografické činnosti (má živnosť na G a K činnosti).

Náležitosti vytyčovania hraníc pozemkov upravujú Smernice na vyhotovenie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov S 74.20.73.43.00.

Pri vytýčení hranice pozemku sa vykoná prenesenie polohy hranice pozemku z určených podkladov do terénu, pričom vytýčené body sa v teréne trvalo označia. Vytýčenie sa vykonáva v lomových bodoch hranice, v bodoch, kde sa pripája vlastnícka hranica iného pozemku, alebo podľa potreby aj v medziľahlých bodoch, ak sú prekážky vo viditeľnosti medzi susednými lomovými bodmi.

Vytýčené lomové body hranice pozemkov vymedzených právnymi vzťahmi sú trvalo označované vlastníkmi pozemkov, prípadne inými oprávnenými osobami vo všetkých lomových bodoch vytyčovanej hranice za predpokladu, ak vytýčená hranica nie je sporná.

K vytyčovaniu hraníc pozemku sú prizývaní vlastníci predmetných pozemkov (alebo iné oprávnené osoby) – teda aj susedných pozemkov, ktorí sa oboznámia s priebehom vytýčenej hranice.

Výsledný operát z vytyčovania hraníc pozemkov obsahuje:

a) vytyčovací náčrt,

b) technickú správu o vytýčení hranice pozemku,

c) zoznam súradníc bodov.

Vytyčovanie hraníc pozemkov patrí medzi geodetické a kartografické činnosti, ktoré podľa Zákona NR SR č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii §6 podliehajú autorizačnému overeniu. Overenie vytýčenia vykoná autorizovaný geodet s príslušným oprávnením podľa §6.

Vytycovaci nacrt

viď príklad v pdf

Vytycovaci protokol

viď príklad v pdf