Ako postupovať pri rozdelení pozemkov?

 • Zákazník musí mať predstavu ako chce oddeliť pozemok, či podľa výmery novej oddelovanej parcely, rozmerov alebo ukáže polohu oddelenia priamo na pozemku.
 • Zákazník musí kontaktovať geodeta, zadať mu základné údaje ako sú katastrálne územie, parcelné číslo alebo číslo listu vlastníctva pre vyhodnotenie rozsahu práce a ceny.
 • Zákazník a geodet sa dohodnú na termíne merania.
 • Geodet zameria v dohodnutom termíne predmetný pozemok a jeho širšie okolie (zameranie skutkového stavu - oplotenia a stavby). Je nutné merať celý pozemok, aj susedné pozemky z dôvodu identifikácie merania s mapovými podkladmi. Dĺžka merania je štandardne 1 - 2 hodiny.
 • Geodet si vyžiada platné podklady z katastra nehnuteľností a porovná ich s výsledkami z merania. Vyhotoví geometrický plán na oddelenie pozemku. Nové hranice sa v geometrickom pláne vyznačia červenou farbou, vo výkaze výmer sa vyčíslia výmery novovzniknutých pozemkov. (viď príklad nižšie)
 • Geodet predloží návrh geometrického plánu zákazníkovi na schválenie, mailom alebo osobne.
 • Geodet podá geometrický plán na úradné overenie na príslušnú správu katastra. Dĺžka úradného overenia je 7 pracovných dní. Správny poplatok za úradné overenie 27 € je započítaný v cene geometrického plánu.
 • Geodet je informovaný o overení emailom od úradnej overovateľky.
 • Geodet prevezme geometrický plán zo správy katastra.
 • Zákazník preberie hotový geometrický plán od geodeta a zaplatí dohodnutú sumu.
 • Zákazník si nechá vyhotoviť kúpnopredajnú zmluvu, darovaciu zmluvu, zmluvu o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva alebo inú listinu na prevod vlastníctva na podklade geometrického plánu.
 • Zákazník podá geometrický plán a príslušnú zmluvu o prevode vlastníctva spolu so žiadosťou o zápis do katastra nehnuteľností.
 • Kataster zapíše v zákonom stanovenej lehote nový stav podľa podanej zmluvy.