Ako postupovať pri legalizácii stavby postavenej pred rokom 1976?

 • Zákazník musí kontaktovať geodeta, zadať mu základné údaje ako sú katastrálne územie, parcelné číslo alebo číslo listu vlastníctva pozemku na ktorom stojí stavba pre vyhodnotenie rozsahu práce a ceny.
 • Zákazník a geodet sa dohodnú na termíne merania.
 • Geodet zameria v dohodnutom termíne stavbu alebo prístavbu, pozemok na ktorom stojí stavba a jeho širšie okolie (zameranie skutkového stavu - oplotenia a stavby). Je nutné merať celý pozemok, aj susedné pozemky z dôvodu identifikácie merania s mapovými podkladmi. Dĺžka merania je štandardne 1-2 hodiny.
 • Geodet si vyžiada platné podklady z katastra nehnuteľností a porovná ich s výsledkami z merania. Vyhotoví geometrický plán na stavbu. Stavba sa v geometrickom pláne zakreslí červenou farbou, vo výkaze výmer sa vyčíslia výmery novovzniknutých pozemkov. (viď príklad nižšie)
 • Geodet predloží návrh geometrického plánu zákazníkovi na schválenie, mailom alebo osobne.
 • Geodet podá geometrický plán na úradné overenie na príslušnú správu katastra. Dĺžka úradného overenia je 7 pracovných dní. Správny poplatok za úradné overenie 27 € je započítaný v cene geometrického plánu.
 • Geodet je informovaný o overení emailom od úradnej overovateľky.
 • Geodet prevezme geometrický plán zo správy katastra.
 • Zákazník preberie hotový geometrický plán od geodeta a zaplatí dohodnutú sumu.
 • Zákazník podá žiadosť  o vydanie potvrdenia o veku stavby,  pridelení súpisného  čísla na stavbu na príslušný obecný úrad.
 • Zákazník podá geometrický plán a potvrdenie o veku stavby a potvrdenie o pridelení súpisného čísla spolu so žiadosťou o zápis do katastra nehnuteľností.
 • Kataster zapíše v zákonom stanovenej lehote nový stav podľa geometrického plánu